O Policy Club-u

Interdisciplinarni kursevi iz kreiranja i analize javnih politika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Za 2021. godinu, Pravni fakultet je u saradnji sa drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu pripremio sledeće kurseve u okviru celoživotnog obrazovanja:

 • Uvod u javne politike

 • Uvod u uporednu politiku

 • Javni sektor i javna uprava: uvod u menadžment i organizaciju

 • Primenjena analiza javnih politika: pravni, sociološki i ekonomski aspekt

 • Kvantitativne istraživačke metode za analizu javnih politika i propisa

 • Kvalitativne metode za istraživanje javnih politika i propisa

 • Regulatorni menadžment

 • Analiza efekata propisa

 • Politike socijalnog uključivanja i rodne ravnopravnosti u Srbiji i EU: stanje i evaluacija

 • Politika zapošljavanja i tržišta rada

 • Savremeni problemi socijalne politike

 • Bezbednosne politike Srbije

Kome su kursevi namenjeni?

Kursevi iz oblasti analize javnih politika mogu biti korisni svima koji imaju želju da doprinesu dobrobiti zajednice i koji se interesuju za pitanja od op­šteg interesa. Kursevi mogu biti korisni svima koji imaju želju da doprinesu dobrobiti zajednice i koji se interesuju za pitanja od opšteg interesa: studentima, zaposlenima u državnoj upravi i javnim preduzećima, novinarima, građanskim aktivistima i zaposlenima u istraživačkim i konsultantskim firmama i nevladinim organizacijama.

Mesto održavanja

Realizacija nastave na kursevima moguća je na dva načina. Prvi način se realizuje kroz kontakt časove „licem u lice“ u moderno opremljenim učioni­cama ili u okviru organizacije koje želi da zaposlenima omogući pohađanje kurseva i obuka. Drugi način je on-line nastava koja se organizuje na plat­formama namenjenim za učenje i uz pomoć odgovarajućih softvera (Moodle i Webex) kao i uz pomoć pogodnosti koje nudi specijalno opremljena učio­nica za daljinsko učenje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bez obzira na način realizacije, biće omogućena intenzivna interakcija sa predavačima.

Način i vreme održavanja kurseva

Nastava će se održavati od 15. marta do kraja maja u večernjim časovima i subotom prema kalendaru link koji će biti objavljen na adresama: http://www.ius.bg.ac.rs/ppma/ i www.ppma.uns.ac.rs.

Nastava će se izdvojiti uživo u multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta ili onlajn, u zavisnosti od okolnosti.

Svi polaznici će dobiti uverenje o pohađanju obuke. Polaznici koji polože završni ispit dobiće uverenje o položenom završenom ispitu.

Načinprijave

Formular za prijavljivanje može se skinuti sa ove adrese http://www.ius.bg.ac.rs/ppma/. Popunjene prijave šalju se na adresu ppma@ius.bg.ac.rs. Za institucionalne prijave obratite se koordinatoru programa celoži­votnih obuka iz oblasti javnih politika (danilo.vukovic@ius.bg.ac.rs).

Izbor polaznika

Selekcija kandidata obavlja se na osnovu prijave i intervjua s kandidatom. Selekciju obavlja tročlana komisija koju čine nastavnici koji učestvuju u izvođenju nastave na ponuđenim kursevima. Kriterijumi za odabir kandidata sastoje se iz sledećeg: relevantno radno iskustvo (25 poena), motivisanost (25 poena), analitičnost (25 poena), društvena angažovanost (25 poena).

Rok za prijavljivanje je 1. mart 2021. godine

Cena obuke

Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta Erazmus + projekta“lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

Info dan

O programima i nastavi se možete informisati i lično na danu „otvorenih vrata“ PPMA projekta na Pravnom fakultetu u utorak 23. februara 2021. od 10-12 sati u multimedijalnoj sali broj 236 ili onlajn putem linka: https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m78f1c5cd370e5539bed161ea3adfa687

Više detalja o kratkoj obuci i uslovima pogledajte u brošuri i na sajtu

http://www.ius.bg.ac.rs/ppma/ i www.ppma.uns.ac.rs .

Project number: 598596‐EPP‐1‐2018‐1‐RS‐EPPKA2‐CBHE‐JP

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“