O Policy Club-u

Fondacija za razvoj ekonomske nauke

Dr Jelena Žarković je vanredna profesorka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i direktorka u jednom od vodećih think tankova u Srbiji, Fondaciji za razvoj ekonomskih nauka.

Njeni glavni istraživački interesi su tržište rada, siromaštvo i nejednakost, i politike poreza i socijalnih naknada. Angažovana je kao koordinator i/ili istraživač u mnogim projektima koje finansiraju Evropska unija, Svetska banka, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, UNICEF. Držala je kurseve za državne službenike Vlade Srbije o pripremi predloga javnih politika i evaluaciji javnih politika. Učestvovala je na brojnim kongresima, seminarima i radionicama u Srbiji i inostranstvu i objavljivala članke u časopisima poput Cambridge Journal of Economics, Economics of Transition, Post-Communist Economies, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations and International Journal of Micro-simulation. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

 

Dr Đorđe Mitrović je rođen 1976. godine u Valjevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu u zvanju vanrednog profesora predaje na osnovnim studijama na predmetima Osnovi ekonomije i Ekonomika tranzicije, kao i na diplomskim studijama na predmetu Tranzicioni procesi i ekonomska politika.
Njegov naučno-istraživački interes je usmeren na makroekonomiju, procese tranzicije i globalizacije, ulogu institucija u privredi, ulogu informacionih i komunikacionih tehnologija u ekonomiji, metode i načine merenja tehnološke difuzije i digitalne podele, cirkularnu ekonomiju.
Autor je dve knjige i više članaka u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti tranzicije, globalizacije i političke ekonomije informacionog društva. Takođe je autor dva udžbenika za srednje ekonomske škole.
U periodu 2006-2009. je u okviru stručnog usavršavanja boravio na Univerzitetu Sofia Antipolis u Nici, Francuska. Na istom Univerzitetu u periodu 2013/14. godine boravi na postdoktorskim studijama u okviru kojih se bavi istraživanjima iz domena tehnološke difuzije i digitalne podele.
Od oktobra 2015. godine obavlja funkciju direktora Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nemanja Vuksanović je oktobra 2015. godine upisao doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Ekonomija. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 2014. godine, gde izvodi vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije i Savremeni ekonomski sistemi. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su ekonomija obrazovanja i ekonomija rada. Od 2016. godine radi i kao istraživač pri Fondaciji za razvoj ekonomske nauke. Takođe, član je organizacije Society for Institutional and organizational economics. Učestovao je u većem broju naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i različitih EU organizacija. Mnogi od ovih projekata pokrivaju područja istraživanja koja se odnose na vezu obrazovanja i zaposlenosti, tržišta rada i procesa kreiranja obrazovnih politika, kao i pitanja koja se tiču socijalne inkluzije mladih. Poseduje naučno i primenjeno istraživačko iskustvo u analizi podata i kreiranju javnih politika zasnovanih na ovim podacima, a koje se tiču reforme obrazovnog sistema i uključenosti mladih. Najrelevantniji projekti na kojima je učestvovao ili učestvuje su: (1) Development of policy recommendations in the area of education based on open data and research findings (Social Inclusion and Poverty Reduction Unit of the Government of the Republic of Serbia and MoESTD, Junior expert), (2) 2018 Joint Eurydice – OECD Data Collection on Salaries of Teachers and School Heads (Erasmus +, Junior Expert), (3) Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (Erasmus + KA 2, Junior Expert). Primarna područja u kojima poseduje metodološke veštine su studije slučaja, priprema i analiza podataka, i kompleksnije kvantitativne i analitičke tehnike obrade podataka