O Policy Club-u

Univerzitet u Novom Sadu

Dr Jasna Atanasijević, koordinator Erasmus+ projekta PPMA je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Predaje Matematičke osnove ekonomije i Finansije 1 na osnovnim studijama, Operaciona istraživanja (na master studijama Nauka o podacima na Departmanu za matematiku i informatiku) i Finansijski menadžment u turizmu (na master studijama Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo). Doktorirala je ekonomiju na Univerzitetu Pariz 1 – Sorbona na temu iz oblasti ekonomske analize finansijskog posredovanja u zemljama Centralne i istočne Evrope u periodu od početka tranzicije do globalne finansijske krize. Poseduje dvadeset godina iskustva u oblasti primenjenih ekonomskih analiza kao konsultant u javnom i u privatnom sektoru, kao istraživač i analitičar učestvujući u procesu kreiranja javnih politika u Srbiji. U periodu od avgusta 2014. do januara 2018. bila je prvi direktor Republičkog sekretarijata za javne politike i učestvovala je u osmišljavanju i sprovođenju reforme javne uprave u Srbiji baveći se uvođenjem planiranja i kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima, kao i unapređenjem koordinacije javnih politika.

Detaljnije na https://personal.pmf.uns.ac.rs/jasna.atanasijevic/.

Dr Andreja Tepavčević je redovni profesor na Prirod­no-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na nekoliko predmeta na master akadem­skim studijama iz Primenjene statistike u okviru Cen­tra za primenjenu statistiku Univerziteta u Novom Sadu i predaje Matematičke i statističke metode u biološkim istraživanjima na doktorskim studijama iz biologije i eko­logije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Autor je više od 100 naučnih radova i nekoliko udžbenika.

Dr Zorana Lužanin je redovni profesor na Prirodno-mate­matičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na predmetima Ekonometrija, Matematički modeli u ekono­miji, Seminar iz modeliranja, Uvod u linearne modele, Slože­ni linearni modeli i Bejzova statistika na master akademskim studijama. Njena istraživanja su orijentisana na matematičko modelovanje i didaktiku nastave matematike. Bila je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2014–2016).

Dr Jasna Mastilović je naučni savetnik Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i profe­sor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina i Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora. Pored nauč­no-istraživačkog rada i nastavnih aktivnosti angažovana je na izradi i implementaciji strateških i regulatornih dokumenata u domenu poljoprivrede i hrane, definisanju i praćenju mera javnih politika i implementaciji projekata usmerenih na razvoj u oblastima poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja u zemlji i regionu. Rukovodila je brojnim interdisciplinarnim projektima, autor je više od 150 naučnih radova i blizu 500 saopštenja u oblasti poljoprivrede i hrane.

Dr Srđan Rončević je redovni profesor na Prirodno-mate­matičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Realizuje više kurseva sa fokusom na osnove i tehnologije zaštite životne sredine. Koautor je dva univerzitetska i sedam pomoćnih udžbenika. Istraživačke i naučne aktivnosti usmerene su na hemiju i teh­nologiju zaštite životne sredine, sa posebnim interesovanjem za tehnologiju sanacije vode, sedimenata i tla. Učestvovao je u realizaciji više od 60 projekata i studija iz zaštite životne sredine, kao i u izradi strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine. Član je komisije za hemiju Instituta za standardizaciju Srbije.

Dr Milena Bečelić-Tomin je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Samostalno i u saradnji realizuje više kurseva sa fokusom na upravljanje i praćenje stanja životne sredine. Bila je učesnik na više od 30 projekata finansiranih od strane nacionalnih institucija i šest međunarodnih projekata. Aktivno učestvuje u radu Ministarstva zaštite životne sredine RS u izradi podzakonskih akata u oblasti zaštite voda i dokumenata namenjenih pregovorima u oblasti životne sredine za ulazak Srbije u EU. Učestvovala je u realizaciji programa za širu društvenu zajednicu u cilju podizanja kapaciteta i znanja zainteresovanih strana u oblasti zaštite voda od zagađenja.

Dr Nataša Krejić je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblast naučnog rada je numerička optimizacija, a predaje na master programima primenjene matematike i doktorskim studijama matematike.

Dr Miloš Savić je vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblast njegovog naučnog rada je analiza podataka i mašinsko učenje, a predaje na osnovim i master programima računarskih nauka i informacionih tehnologija i doktorskim studijama informatike.