O Policy Club-u

SeConS grupa za razvojnu inicijativu

Olivera Vuković je izvršna direktorka organizacije SeConS. Ona je sociolog iz Beograda sa iskustvom u akademskom radu i istraživanjima praktičnih politika. Poseduje regionalno iskustvo  – tri godine je radila u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za različite klijente. Ima značajno iskustvo u saradnji sa međunarodnim institucijama (DFID, UNDP, IOM, UNFPA, UNW, SDC, itd.), institucijama na republičkom i lokalnom nivou i organizacijama civilnog društva.
Ključne kompetencije: upravljanje programima i osiguranje kvaliteta; razvijanje programa obuka i izvođenje obuka;praćenje i evaluacija procesa, projekata i politika; priprema kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja; priprema analitičkih izveštaja; analize politika u različitim formama.
Ključne oblasti ekspertize: društveno isključivanje, socijalna politika i socijalna zaštita, decentralizacija socijalnih politika, upravljanje projektnim ciklusom, razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, strateško planiranje, socio-ekonomski razvoj.

Dr Marija Babović je redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivača i programska direktorka SeConS-a. Ekonomska sociologija je glavna oblast njenog akademskog interesovanja, a istraživanja i analize politika koje sprovodi fokusiraju se na probleme socio-ekonomskog razvoja, rodne ravnopravnosti i socijalne integracije različitih društvenih grupa. Pored velikog iskustva u naučno-istraživačkom radu, ima i veliko iskustvo u primenjenim istraživanjima sprovedenim u saradnji sa međunarodnim institucijama (EC, DFID, WB, UNDP, UNHABITAT, UNHCR, ICMPD, DRC, itd.), državnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Ključna znanja i veštine: priprema kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja; poznavanje velikih međunarodnih standardizovanih istraživanja: Anketa o radnoj snazi, Statistika o prihodima i uslovima života, Ljudski razvoj, Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS), Istraživanja o upotrebi vremena, Evropsko socijalno istraživanje, Istraživanje o vrednostima; statističke i kvalitativne analize; priprema analitičkih izveštaja…

Oblasti ekspertize: socio-ekonomski razvoj, siromaštvo i društveno isključivanje, rodna ravnopravnoost, analiza tržišta rada, socijalna ekonomija i preduzetništvo, migracije i problemi društvene integracije migranata, javne politike sa fokusom na zapošljavanje, socijalne politike, rodnu ravnopravnost.

Jovana Obradović je koordinatorka istraživanja u SeConS-u. Bila je saradnica u nastavi na Odeljenju za sociologiju Filizofskog fakulteta. Glavna oblast njenog interesovanja je ekonomska sociologija, a učestvovala je u različitim istaživanjima, koja se fokusiraju na pitanja u vezi sa pozicijom radnika u procesu privatizacije, migracijama, nasiljem nad decom itd.

Ključna znanja i veštine: kvalitativni dubinski intervjui, kvantitativna istraživanja i analiza podataka, osmišljavanje i sprovođenje istraživanja, asistiranje i koordinacija projekata

Oblasti ekspertize: proces privatizacije i nasilje u radnom okruženju, analiza tržišta rada, ljudska bezbednost u regionu.