O Policy Club-u

Šta su analize javnih politika?

Analiza javnih politika služi u procesu kreiranja javnih politika kako bi se donosile kvalitetnije odluke koje se tiču građana. Analize javnih politika nemaju strogo utvrđenu formu; mogu biti samostalne, ili kao deo dokumenata javnih politika. Nalazi se samostalno ili kao deo dokumenata javnih politika. Ovi drugi se, po pravilu, referišu na više različitih analiza koje je potrebno sprovesti da bi se politika osmislila.

U pripremi analiza javnih politika autori se služe podacima i različitim naučnim istraživačkim metodama. Analizama se doprinosi boljem razumevanju problema u okviru kojeg je potrebna javna politika odnosno državna intervencija ili se ocenjuju efekti konkretnih mera javne politike koje preduzima država. Ocene efekata se mogu sprovesti pre nego što je odluka doneta čime se doprinosi kvalitetnijem izboru mera javne politike. Kada se ocena efekata politike sprovodi nakon što je javna politika primenjena, reč je o evaluaciji javnih politika. Posebna analiza koja se može uraditi tokom primene neke javne politike je praćenje sprovođenja ili monitoring javne politike.