O Policy Club-u

Univerzitet u Nišu

Dr Predrag Cvetković je redovni profesor za Međunarodno trgovinsko i privredno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Počevši akademsku karijeru 1996. kao najbolji student u svojoj klasi, razvio je portfolio na području pravnih nauka, sa specijalizacijom u oblasti Među­narodnog prava (Međunarodna trgovina i poslovno pravo, Zakon o međunarodnoj ekonomiji, Zakon o stranim ulaganjima itd.). Predaje sledeće predmete na svim nivoima studija: Međunarodno trgovinsko pravo, Pravo stranih investicija, Javno-privatna partnerstva, Pravo spoljne trgovine, Pravo međunarodne prodaje, Pravo osiguranja, Pravo međunarodnih plaćanja, Javno-privatna partnerstva.

Autor je više od 100 članaka objavljenih u stranim i domaćim periodičnim časopisima, kao i sedam knjiga koje se bave međunarodnom pravnom regulativom. Tokom karijere, bio je istraživač i gostujući profesor na fakultetima u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i zemljama bivše Jugoslavije. Akademska analiza pomenutih oblasti prava upotpunjena je praktičnim iskustvom koje je stekao tokom profesionalnog angažmana, što je potvrđeno na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. On zastupa Republiku Srbiju u investicionim sporovima i deluje kao ovlašćeni savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za pitanja stranih investicija i javno-privatnih partnerstava. Profesor Cvetković́ je takođe član Nacionalne konvencije o EU (Radna grupa Nacionalne konvencije o EU za poglavlje 30 Spoljnotrgovinski odnosi). Glavne oblasti njegovih naučnih interesovanja uključuju Međunarodno trgovinsko pravo, Zakon o stranim ulaganjima, Regulaciju Javno-privatnog partnerstva, Regulisanje međunarodne trgovine (CEFTA, STO) i rešavanje trgovinskih i investicionih sporova. Ključno metodološko sredstvo na kojem počivaju istraživanja prof. Cvetkovića je multidisciplinarni pristup normativnoj i regulatornoj politici. Zbog toga su relevantne teme njegovog interesovanja analizirane u širem sklopu od teorija međunarodnih odnosa, ekonomskih teorija, i multidisciplinarnih teorija kao što su teorija ograničene racionalnosti i teorija igara.Tečno govori engleski i nemački jezik.

Dr Predrag Dimitrijević je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu na predmetu Upravno pravo. Autor je većeg broja stručnih i naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima. Član je više udruženja: Grupa za teoriju prava (Srpska akademija nauka i umetnosti), Udruženja za javnu upravu, Međunarodnog udruženja škola i instituta za upravu – International Association of Schools and Institutes of Administration (Rome, Italy), bio je član Visokog saveta sudstva (2010-2012), Dekan Pravnog fakulteta u Nišu (2010-13), Član Statutarne komisije Grada Niša (2012).

Dr Miomira Kostić je diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1986. godine. Položila je pravosudni ispit 1988. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Dete kao žrtva kriminaliteta“, odbranila je 1995. godine, a Doktorsku disertaciju na temu “Deca ubice“ odbranila je takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2001. godine, gde radi od maja 1989. godine. Na mesto redovnog profesora u naučnoj oblasti Krivično pravo izabrana je 2011. godine, na predmetima Kriminologija, Penologija, Viktimologija, Pravne studije roda i Kliničko pravno obrazovanje na studijskim programima osnovnih studija prava; Maloletničko krivično pravo, Organizovani kriminalitet, Kriminalitet nasilja i Pravo izvršenja krivičnih sankcija na master studijskom programu studija prava; i Kriminologija, Kriminologija maloletničke delinkvencije i Penologija u studijskim programima doktorskih studija prava. Autor je 216 članaka iz oblasti kriminologije, viktimologije i penologije, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim recenziranim časopisima kao i 34 monografije. Kao istraživač je učestvovala u mnogim projektima iz oblasti kriminalističkih nauka, na temama: teški oblici kriminala u Srbiji, maloletnička delinkvencija, kultura zdravog života mladih, pristup pravdi – instrumenti za primenu evropskih standarda u domaćem zakonodavstvu. Autor je i koautor više objavljenih knjiga: „Kultura zdravog života“, „Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne“, „Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji“, „Penologija“, „Kriminologija“, „Viktimitet starih ljudi“, Politika suzbijanja kriminaliteta“, „Viktimologija“. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu držala je nastavu na osnovnim i poslediplomskim studijama na odseku za Prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju (2002-2003). Član je uređivačkih odbora časopisa „Socijalna misao“, „Peščanik“, „Zbornik radova Pravnog fakulteta, „Naučni radovi“ Studije prava i administracije u koizdanju od 2010. godine na koledžu Univerziteta za menadžment u Varšavi. U periodu 2006-2013. godine bila je upravnica Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu. Učesnica je  nekoliko desetina međunarodnih i domaćih konferencija. Mentor je na nekoliko teza na master i doktorskim studijama prava. Bila je aktivna učesnica u politici stvaranja kulture kvaliteta na Univerzitetu u Nišu. Aktivnosti Prodekana za materijalno i finansijsko poslovanje fakulteta u Nišu obavljala je u periodu 2013-2016. Obavljala je i funkcije: direktora Centra za pravna i društvena istraživanja i šefa Katedre za krivičnopravne nauke u periodu 2016-2019.

Dr Dejan Janićijević je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Diplomirao je na ovom fakultetu 1999. godine sa maksimalnom prosečnom ocenom. U toku studija više puta je nagrađivan kao najbolji student svoje generacije ili Pravnog fakulteta, a kao najboljem diplomiranom studentu svih fakulteta Univerziteta u Nišu, dodeljeno mu je priznanje „Srebrni znak Univerziteta u Nišu”.Posle odsluženja vojnog roka, kao stipendista američke vlade, uspešno okončava magistarske studije na Univerzitetu San Franciska – smer za Međunarodne transakcije i uporedno pravo.Tokom 2002. godine, nekoliko meseci radio je u San Francisku – u centru za reša­vanje susedskih sporova „Community Boards“ i centrali međunarodne organizacije „Partners for Democratic Change” – kao asistent koordinatora programa.Od oktobra 2002. godine zaposlen je na Građanskopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Doktorsku disertaciju odbranio je sa odlikom 4. jula 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2017. godine izabran je u zvanje redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Autor je pet monografija i udžbenika, kao i više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama, i učesnik međunarodnih naučnih projekata i skupova, održanih u zemlji i inostranstvu, regionalnih i nacionalnih projekata i obuka. Obavljao je i dužnost koordinatora aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u okviru Mreže državnih pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). Profesionalno je angažovan kao arbitar Spoljno-trgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije (sada Stalne arbitraže), a bio je i arbitar Košarkaške arbitraže pri Košarkaškom savezu Srbije.

Dr Dejan Vučetić je doktor prava i vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu, Srbija. Predaje sledeće predmete: Upravno pravo, Javna uprava, Pravna informatika, Posebno upravno pravo, Pravo lokalne samouprave, Medijsko pravo i Policijsko pravo. Od februara 2017. godine, predaje predmet Upravno pravo na Katedri za socijalnu politiku i rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Ima bogato osamnaestogodišnje iskustvo u oblasti realizacije različitih projekata javne uprave i lokalne samouprave. Kao ekspert sarađivao je sa Savetom Evrope (kao stručni konsultant na projektu uvođenja sistema upravljanja ljudskim resursima u dvadeset odabranih jedinica lokalne samouprave u Srbiji), sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarijom Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, itd.

Dr Darko Dimovski je vanredni profesor u oblasti krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trenutno je potpredsednik NVO „Moot Court Debatnog i Besedničkog Kluba Iustitia Niš“. Bio je šef Pravne klinike na Pravnom fakultetu od 2016. do 2019. U skladu sa nastavnim planom i programom, predaje sledeće predmete na osnovnim studijama: Kriminologija, Viktimologija, Penologija, Pravne studije roda i Kliničko pravničko obrazovanje. Što se tiče master programa, predaje predmete: Pravo izvršenja krivičnih sankcija, Kriminalitet nasilja i Organizovani kriminalitet. Takođe predaje predmete na master studijama – smer Unutrašnjih poslova: Nasilje u porodici i Kompjuterski kriminalitet. Na doktorskim studijama predaje Kriminologiju, Penologiju, Maloletničko krivično pravo i Kriminologiju maloletničke delinkvencije. Dr Darko Dimovski bio je gostujući predavač u Srbiji i inostranstvu iz oblasti kriminologije, kao i evropskog zakona o ljudskim pravima, razvijajući široku mrežu u mnogim akademskim i istraživačkim institucijama i razmenjujući znanje i iskustvo sa kolegama sa različitih univerziteta. U poslednje tri godine održavao je obuke iz oblasti primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava studentima prava u Nišu, ka oi u Štipu  u Severnoj Makedoniji. Ima veliko istraživačko iskustvo koje je rezultiralo velikim brojem naučnih članaka iz oblasti krivičnog prava i ljudskih prava, kao i učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama.

Dr Aleksandar S. Mojašević je vanredni profesor Osnova ekonomije, Ekonomske analize prava, Antimonopolskog prava, Berzanskog prava, Finansijskih institucija, Ekonomije javnog sektora, Ekonomije evropskih integracija i Ekonomske analize bezbednosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Srpskog udruženja za ekonomsku analizu prava (SLEA). Akreditovani je medijator Ministarstva pravde Republike Srbije i član Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Učesnik je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Realizovao je studijske boravke u Italiji, Holandiji i Nemačkoj. Izlagao je radove na većem broju naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu (Austrija, Italija, Hrvatska i drugim). Autor je monografija „Ekonomska analiza medijacije: teorijsko-empirijska studija” (2014) i “Ekonomska analiza parničnog postupka” (2019), kao i brojnih naučnih i stručnih radova mahom iz oblasti ekonomske analize prava. Autor je Zbirke eseja “Pobuna razuma” (2020). Aleksandar Mojašević je i kolumnista na domaćim portalima.