O Policy Club-u

Sažetak projekta

Ovaj sajt nastao je u okviru projekta PPMA. Projekat je razvio obrazovne programe u oblasti javnih politika u okviru celoživotnog obrazovanja na univerzitetima u Srbiji u saradnji sa evropskim univerzitetma koji svi zajedno čine partnere na projektu. Misija našeg tima je da se unapredi praksa kreiranja javnih politika zasnovanih na činjenicama i analizama, tako što će se širiti i jačati mreža ljudi koji se iz različitih uglova bave javnim politikama. Zato smo napravili Policy Club.

Opšta reforma javne uprave, uključujući komponentu izrade politika, pokrenuta je 2014. godine. U Srbiji ne postoje studijski programi koji pokrivaju čitav spektar oblasti koje su potrebne za kvalitetan rad u javnoj politici. Postoji potreba da se pojačaju analitički kapaciteti u javnom sektoru, naročito na nivou Vlade što je i istaknuto u mnogim važnim strateškim dokumentima.

Glavni ciljevi projekta su da se osmisli i sprovede desetak interdisciplinarnih lokalnih programa kratkih ciklusa/modula za oblast javne politike na univerzitetima u Srbiji, uključujući razvoj nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta za univerzitete i ostale aktere u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru kako bi se organizovali i sproveli savremeni kursevi (prema standardima EU) za studente postdiplomskih studija i radnike u okviru Platforme doživotnog učenja. Kursevi su planirani i za obuku osoblja javne uprave (državnih službenika) i drugih učesnika u kreiranju politika kako bi postali činioci promena u modernizovanoj javnoj službi sa fokusom na građane. Namera je da se ovaj projekat iskoristi kako bi se osmislio nastavni plan i program, izgradili lokalni kapaciteti u partnerskim državama koje nisu članice EU, akreditovali programi i održali dvogodišnji zajednički kursevi sa institucijama EU. Cilj je da se angažuje što više zainteresovanih studenatai talentovanih državnih službenika i zaposlenih u javnom sektoru na pozicijama koje su povezane sa sprovođenjem i kreiranjem politika.

Rezultati bi se pripremili i sproveli kroz 16 kurseva i obučile bi se dve generacije studenata. Udžbenici za sve ove kurseve će biti publikovani. Programi kratkih ciklusa će se vremenom razviti u program master studija za javnu politiku. Uticaj koji se očekuje jesu efikasniji privredni i društveni rezultati javnih politika na svim nivoima vlasti.

Glavni ciljevi

Aktivnosti

Projektne aktivnosti su podeljene na sledeće radne pakete: