O Policy Club-u

Republički sekretarijat za javne politike

Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije ima više od 10 godina iskustva u oblasti regulatorne reforme, reforme javne uprave i u upravljanju javnim politikama. Učestvovala je u izradi brojnih propisa, studija i izveštaja kako za potrebe javnog tako i privatnog sektora. Ima veliko iskustvo u koordinaciji javnih politika i upravljanju na osnovu rezultata što je i primenila u uspostavljanju i uspešnom vođenju Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade od 2015 – 2020. godine.

Dijana Ilić Zogović diplomirani ekonomista, pomoćnik je direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije. Profesionalnu dvadesetpetogodišnju karijeru obavljala je u javnom sektoru, na poslovima primenjenih ekonomskih istraživanja i analiza u procesu pripreme planskih dokumenata. Nacionalni je koordinator pripreme Programa ekonomskih reformi, najvažnijeg strateškog dokumenta u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom kao i koordinator Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade.

Ivana Vukašinović je pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne poslove. Ima više od 13 godina radnog iskustva od čega je više od 10 godina državni službenik.
Poseduje dugogodišnje iskustvo u programiranju međunarodne razvojne pomoći, pripremi projekata, praćenju i evaluaciji posebno u okviru sektora vladavine prava, kao i u procesima integracije i reformi EU, harmonizaciji zakonodavstva, izveštavanju itd. Tokom godina stekla je iskustvo u pripremi različitih tipova studija, metodologija i izveštaja o javnoj politici i razvoju, regulatornoj i institucionalnoj reformi zasnovanoj na istraživanju, formulisanju preporuka za buduće aktivnosti, izradi strategija i akcionih planova.
Sertifikovani je trener za obuke državnih službenika i nekoliko godina unazad je organizovala, koordinirala i držala programe obuka državnim službenicima i zaposlenima u lokalnoj samoupravi i nevladinom sektoru. Trener je za analizu efekata javnih politika; izradu strateških dokumenata i upravljanje projektnim ciklusom.
Iskustvo u upravljanju projektima i implementaciji je prethodno stekla obavljajući poslove prvo u okviru Kancelarije za evropske integracije a kasnije i u Ministarstvu odbrane, Direkciji za upravljanje projektima. U Republičkom sekretarijatu za javne politike je od 2015. godine gde je prvo obavljala poslove rukovodioca grupe i šefa odseka u okviru Sektora za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika. Na poziciji vršioca dužnosti pomoćnika direktora je od avgusta 2018. godine.

Svetlana Aksentijevićje šef Odseka za ekonomske analize u Republičkom sekretarijatu za javne politike Vlade Republike Srbije. Ima dugogodišnje iskustvo u izradi ekonomskih analiza, posebno analiza u oblasti politike zapošljavanja. Obavlja poslove analitičke podrške u procesu strateškog planiranja, sa posebnim akcentom na praćenje efekata javnih politika i donošenje odluka na osnovu podataka.

Jelena Todorović je diplomirani pravnik, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za javne politike Vlade Republike Srbije, rukovodilac Grupe za inovacije u javnim politikama. Ima desetogodišnje iskustvo u radu u organima javne uprave, u oblastima regulatorne reforme i reforme javne uprave i učestvovala je u pripremi strateških dokumenata.

Darinka Radojević je šef Odseka za podršku upravljanju javnim politikama i koordinaciju praćenja sprovođenja prioriteta Vlade. Ima dugogodišnje iskustvo u strateškom planiranju sa posebnom ekspertizom u oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i klimatskih promena.