O Policy Club-u

Analiza potreba – sastanak na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18 april 2019

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 18. aprila 2019. godine održan je sastanak Projektnog tima na kome su predstavljeni rezultati analize potreba. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih partnera: Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu, Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije, FREN-a i SeConS-a.

Doc. dr Milica Vukelić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu predstavila je rezultate analize potreba za obrazovnim programima. Ova analiza je sprovedena metodom dubinskih polustrukturisanih intervjua i fokus grupnih diskusija sa predstavnicima republičkih ministarstava, nevladinih organizacija i biznis sektora. Osnovi nalazi ove analize ukazuju da potencijalni korisnici obuka među državnim službenicima preferiraju kratke obuke na teme koje su neposredno primenljive u svakodnevnom poslu, a da su manje zainteresovani za obuke dužeg trajanja (od po nekoliko nedelja ili meseci). Nasuprot tome, predstavnici nevladinih organizacija iskazuju veliko interesovanje za programe obuke iz oblasti javnih politika, kako kratkotrajne i usmerene na pojedinačne oblasti poslovanja, tako i dugotrajne, sa većim teorijskim sadržajem.

Prof. dr Darko Dimovski i prof. dr Aleksandar Mojašević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu predstavili su rezultate analize potreba predstavnika lokalnih samouprava u vezi sa obukama iz oblasti javnih politika. Razgovori sprovedeni u nekoliko opština u centralnoj i južnoj Srbiji ukazuju da postoji interesovanje za obukama iz nekih oblasti u vezi s javnim politikama, s tim da oblici i dužina tih obuka ostaju predmet daljeg ispitivanja.

Prof. dr Zorana Lužanin sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu predstavila je program ispitivanja osnovnih znanja o javnim politikama. Ova anketa trebalo bi da pomogne kreatorima budućih programa javnih politika, kako bi jasnije imali u vidu nivo znanja potencijalnih korisnika obuka.

Na kraju, prof. dr Branko Radulović sa Pravnog fakulteta u Beogradu predstavio je pregled kurseva iz oblasti javnih politika koji postoje na različitim evropskim i američkim univerzitetima.