O Policy Club-u

Održana radionica u Nišu 1. i 2. jula 2019. godine

U okviru projekta PPMA u Nišu je 1. i 2. jula održana je radionica posvećena razvoju programa obuka. Na početku radionice, prof. dr Danilo Vuković predstavio je ciljeva radionice: da se diskutuje o kursevima, da se uspostavi interdisciplinarnost u konceptu kurseva i inter-institucionalne veze u realizaciji kurseva, da se izvrši preliminarna procena naših potreba za daljim usavršavanjem, i da se ujednače kriterijumi u pogledu dodele broja ESPB i literature.

Nakon toga, prof. dr Branko Radulović predstavio je pregled kurseva na evropskim univerzitetima. Jedan od glavnih zaključaka njegove analize je da postoje velike razlike u tipovima i organizaciji kurseva. Uprkos tome, moguće je identifikovati 4 ključne oblasti: kreiranje i analiza javnih politika, ekonomija, istraživački i metodološki kursevi i javna uprava i menadžment, dok je lista izbornih predmeta dugačka i raznolika. Svi stavljaju naglasak na uključivanje praktičara u realizaciju kurseva, a identifikovana su dva važna pristupa: studija slučaja i samostalan istraživački rad koji ima istraživačku dimenziju, ali u formatu analize javnih politika. Učesnici radionice saglasili su se da upravo ovi nalazi predstavljaju važan input i vodilju za razvoj programa obuke.

Prof. dr Zorana Lužanin predstavila je zakonske mogućnosti za realizaciju kurseva, sa svim prednostima i manama četiri modela: master studije, kratki programi, programi celoživotnog učenja i moduli u okviru akreditovanih programa. Učesnici radionice će u narednom periodu detaljno analizirati modele realizacije kurseva.

Ostatak radionice bio je posvećen analizi predloženih kurseva. Tokom dva dana, predstavnici partnerskih institucija iz Srbije, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Republičkog sekretarijata za javne politike, FREN-a i SeConS-a, razmatrali su predloge kurseva iz sledećih oblasti: kreiranje i analiza javnih politika, ekonomija za javne politike, kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode, menadžment i izborni kursevi. Premet analize bili su očekivani ishodi, predloženi nastavnici, literatura itd. Jedan od ciljeva radionice bio je da se u koncipiranju i izvođenju kurseva uspostavi saradnja između nastavnika različitih profila, kako bi i sami kursevi bili uistinu interdisciplinarni, ali i različitih institucija, kako bi se obezbedila njihova održivost na svim partnerskim institucijama.

Plan rada Radionica Nis