O Policy Club-u

Analiza potreba za obukama državnih službenika u oblasti javnih politika

Анализа потреба за обуком (TNA) спроведена је као део „Подршке реформи јавне управе у оквиру
Секторског реформског уговора за сектор РЈУ” (Пројекат) – део комплементарне подршке Програму
секторске буџетске подршке РЈУ у Србији (СБП РЈУ). Сврха Пројекта је јачање капацитета централне
власти за управљање свеобухватним процесом РЈУ и координација спровођења Секторског
реформског уговора за сектор РЈУ (СРУ РЈУ). СРУ за сектор РЈУ закључен је између Републике Србије и
Европске комисије (ЕК) 2016. године како би се Србији олакшала координација секторске буџетске
подршке ЕУ за РЈУ. Очекивани исходи и резултати у оквиру СБП уско су повезани са налазима из SIGMA
Извештаја о полазном мерењу за 2015. годину и наредним извештајима о праћењу за 2017. и 2019.
годину, као и са кључним препорукама из годишњег Извештаја ЕК о напретку за 2019. годину.

Slika