O Policy Club-u

Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti

Наменски трансфери у социјалној заштити уведени су Законом из 2011. године као механизам којим се са централног нивоа пружа финансијска подршка јединицама локалне самоуправе за обезбеђивање услуга социјалне заштите из њихове надлежности. Наменске трансфере могу користи јединице локалне самоуправе чији је ниво развијености испод републичког просека.
Циљ ове анализеје да се установе ефекти потрошње средстава, провери у којој мери су задовољене потребе корисника из локалних заједница које су кориснице трансфера, испитају тешкоће с којима се суочавају јединица локалне самоуправе које користе наменске трансфере, те дају препоруке за унапређивање овог механизма.

Slika