O Policy Club-u

Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa

Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа израђен је у
складу са Законом о планском систему Републике Србије1 и Уредбом о методологији
управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају
појединачних докумената јавних политика.

У изради Приручника коришћени су и
други релевантни извори, попут Водича за спровођење анализе ефеката Европске комисије
као и низ приручника који су у претходном периоду израђени за потребе Владе Републике
Србије. Такође, овај приручник је повезан с неколико других приручника који разматрају
управљање јавним политикама, учешће јавности у планирању, изради и праћењу спровођења
јавних политика и прописа и утврђивање трошкова јавних политика и средњорочно
планирање.
Сврха Приручника је да помогне корисницима – државним службеницима да на
адекватан начин спроведу анализу ефеката јавних политика и прописа, односно да одговоре
на два кључна питања:
– Да ли је планирана интервенција државе сврсисходна?
– Који су најбољи начини да се реше утврђени проблеми и постигну жељени циљеви?

Slika