O Policy Club-u

Priručnik za izradu srednjoročnog plana jedinice lokalne samouprave

Приручник за израду средњорочног плана jединицe локалне самоуправе (Приручник) служи као подршка службеницима запосленим у органима и организацијама јединица локалне самоуправе (ЈЛС) који учествују у средњорочном планирању ЈЛС.
Циљ Приручника јесте да обезбеди практична упутства за ефикасну и ефективну израду средњорочног плана JЛС (средњорочни план, СП).
Садржај Приручника је заснован на Закону о планском систему Републике Србије, Уредби о методологији за израду средњорочних планова и Уредби о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Закону о локалној самоуправи, Закону о буџетском систему и прописима за њихову примену, као и Приручнику за средњорочно планирање органа државне управе.

Slika