O Policy Club-u

Priručnik za izradu srednjoročnog plana

Приручник за израду средњорочног плана служи као подршка службеницима јавне управе који учествују у изради плана за спровођење мера и активности утврђених у документима јавних политика који је у складу са институционалним надлежностима и доступним ресурсима.
Приручник је првенствено намењен службеницима у органима државне управе: министарствима, органима управе у саставу министарстава и посебним организацијама, с обзиром на специфичности планског система и буџетске процедуре на републичком нивоу.
Циљ Приручника јесте да обезбеди практична упутства за израду средњорочног плана на ефикасан и ефективан начин.
Садржај Приручника је заснован на Закону о планском систему Републике Србије, Уредби о методологији за израду средњорочних планова и Уредби о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика,
Закону о буџетском систему, као и прописима за њихову примену.

Slika