O Policy Club-u

Priručnik za učešće javnosti u planiranju, izradi i praćenju sprovođenja javnih politika i propisa

Повећање учешћа јавности у управљању јавним политикама и регулаторним
активностима један је од стратешких циљева реформе јавне управе у Србији. Предвиђене су
бројне активности усмерене на побољшање услова за веће укључивање грађана и других
циљних група и заинтересованих страна у обликовање јавних политика и прописа.

Ради ефикасније и ефективније примене одредаба прописа настала је потреба за
практичним Приручником за учешће јавности у планирању, изради и праћењу
спровођења јавних политика и прописа, који би приближио
појам консултација и дао смернице за њихово спровођење. Приручник не представља
инструкцију за примену законског оквира или његово тумачење, већ пружа практична
објашњења, смернице и примере добре праксе у процесу спровођења консултација и јавних
расправа, и у том светлу га треба и читати.

Slika