O Policy Club-u

Priručnik za upravljanje javnim politikama

Управљање јавним политикама није новина – део је редовних послова државне управе
и локалне самоуправе. Међутим, пракса је показала да је потребно уједначити методологију за
спровођење свих корака у управљању системом јавних политика, побољшати координацију
међу надлежним институцијама и повећати инклузивност тог процеса кроз континуиране
консултације са заинтересованим странама и циљним групама, и коначно, боље повезати
процес управљања јавним политикама са буџетским циклусом и управљањем финансијама у
Републици Србији.

Доношење Закона о планском систему Републике Србије (у даљем тексту: ЗПС)
директна је последица спровођења реформе државне управе. Разлог за доношење тог закона
је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем
планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Slika