O Policy Club-u

Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa

Приручник за утврђивање трошкова јавних политика и прописа служи као
подршка службеницима јавне управе који учествују у изради планских докумената и прописа,
односно процени трошкова њиховог спровођења и ефеката на буџет. Приручник је првенствено
намењен службеницима у министарствима и осталим органима и организацијама државне
управе, с обзиром на специфичности планског система и буџетске
процедуре на републичком нивоу. Међутим, концепти и методи обрачуна трошкова изложени
у Приручнику релевантни су и за друге нивое власти и друге актере који учествују у у изради
планских докумената и прописа и који управљају њиховим спровођењем.
Садржај Приручника је заснован на Закону о планском систему Републике Србије и пратећим уредбама: Уредби о методологији управљања
јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних
докумената јавних политика и Уредби о методологији за израду средњорочних планова, као и на одредбама Закона о буџетском систему и
прописима који разрађују њихову примену.

Slika