O Policy Club-u

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

У складу са Законом о локалној самоуправи,
локалне самоуправе планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у
њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Закон о планском
систему Републике Србије усвојен је 2018. године и
детаљно уређује обавезу органа локалне власти (и свих осталих учесника у
планском систему) да планирају јавне послове у својој надлежности.

Управо спровођење овог закона
треба да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и
реалног система планирања Републике Србије на свим нивоима власти,
обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике,
регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских
средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије.

Slika