O Policy Club-u

Smernice za prioritizaciju administrativnih postupaka za digitalizaciju sa uputstvom

Povećanje efikasnosti i efektivnosti javne uprave i jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta za
bolje dizajniranje i sprovođenje administrativnih postupaka, posebno u delu koji se odnosi na pružanje i
pristupačnost javnih usluga, treba da se postigne jačanjem inovativnih mehanizama koji se odnose na
digitalnu tranziciju, na šta upućuje i Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji 2021-2030
(„Sl.Glasnik RS“, br. 42/2021), Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulativeePapir za period 2019 do 2021 (“Sl.Glasnik“, Br. 30/18), kao i Program razvoja elektronske uprave u
Republici Srbiji za period 2020-2022(“Sl.Glasnik“, Br.85/2020).

Slika