O Policy Club-u

Uputstvo za popunjavanje obrasca za preporuke za pojednostavljenje administrativnog postupka

Назив препоруке сачинити на начин да се из њега види шта се препоручује, уколико се мења рок то може да се види из назива – на пример, за поступак који се односи на више препорука назив би гласио: „Поједностављење поступка за издавање потврде о …“.
Када се за одређени поступак предлаже једна или две реформске активности, сугестија је да се оне тако изричито наведу – на пример, „Укидање (могу се користити и синоними који тачније одражавају препоруку, као што су: изостављање, престанак важења и др, зависно од врсте и природе ствари у питању) обрасца/поступка у делу … и дигитализација поступка“ или „Скраћење рока за поступање (или уже одређење – нпр. за доношење решења, за издавање потврде/уверења итд.) у поступку … и дигитализација поступка“. Уколико се предлаже три и и више реформских активности, користи се збирни израз „поједностављење (административног) поступка“.

Slika