O Policy Club-u

Uputstvo za sprovođenje analize pojednostavljenja administrativnih postupaka

По спроведеном попису административних поступака и осталих услова пословања, потребно је извршити мапирање, анализу, а затим и поједностављење/оптимизацију најучесталијих поступака. Анализа треба да омогући селекцију оних административних поступака које у изабраним областима стварају највеће трошкове привредним субјектима. По спроведеној анализи приступиће се припреми предлога за измену, односно поједностављење или оптимизацију административних поступака и праћење спровођења припремљених препорука.
Упутство представља водич сарадницима на пројекту, али и запосленима у Републичком секретаријату за јавне политике, како би се утврдио ниво административног трошка, односно административног оптерећења у оквиру прве фазе и поставио основ за поједностављење и оптимизацију административних поступака. Саставни део
методологије је и корисничко упутство за обрачун административних трошкова, административних поступака коришћењем Метода стандардног трошка (Standard Cost Model).

Slika