O Policy Club-u

RSJP Analiza efekata

Анализа ефеката (енгл. impact assessment или impact analysis) представља аналитички и
систематичан процес на основу ког се разматрају потенцијални ефекти и прате и вреднују
учинци јавних политика и прописа.
Анализа ефеката омогућава доносиоцима одлука да утврде и боље разумеју
потенцијалне позитивне и негативне, директне и индиректне ефекте које јавне политике или
прописи могу да произведу (ex-ante анализа), односно које су произвели (ex-post анализа). На
основу анализе ефеката, јавне политике и прописи се утврђују тако да се узроци постојећих
проблема отклоне, циљеви постигну што ефикасније, а негативни ефекти сведу на најмању
могућу меру.

Slika

Youtube